20091109

यो गजलमा भने जस्तै भएन र हाम्रो देश ?
America-Nepal Society (ANS): Press Release


As ANS President Ms Bishnu K. Thapa has resigned from the post of president citing her personal reason, the ANS Executive Board unanimously accepted her resignation effective October 25, 2009. ANS Executive Board also extended sincere thanks to Ms Thapa for her.....
outstanding leadership during her tenure and wished all the best in her future endeavor. The same meeting also appointed Executive Board, Member At-large, Mr. Khem Bhattachan to the vacant post of president according to the existing ANS By-laws, article 5, sub-title 4 effective October 25, 2009 for remaining term. Executive Board congratulates Mr. Bhattachan for his new leadership role and wishes all the best in his new leadership position.
Executive Board, America-Nepal Society,Washington , DC .


au/]sf] v;L eP“

;S5\of} eg] छिट्टै ædf/Æ


/fdk|;fb vgfn


slt w]/} ;“hfo lbof}, lhGbuLnfO{ æef/Æ eof]

ju/]n] 5'/f /f]Kof v;Lsf] em}+ ædf/Æ eof]

g;f]Rofy+] o:tf] ædf/Æ slxn] dnfO{ knf{ egL

jiff}{ kl5 knfPsf] dg ca km]l/ dnf{ egL

lhpg] cfzf w]/} lyof], ca lhjg ufx|f] eof]

ltDn] OGsf/ ul/ lbof}, dnfO{ cem} ;fx|f] eof]

dg{ kfP x'GYof] a?, sfn cfp“b}g lsg xf]nf

jrfO{ /fvL ltdLn] dnfO{, ;“hfo cem} lbg xf]nf

lbgsf] ef]s /ftsf] lg+b klg vf]O{ sxf“ uof]

of] dg d'6' lxQ lrQ ;a} s'/f ltd|} eof]

d]/f] dg d'6' rf]/L cfk"m eg] r'krfk 5f}

cfhsn ltdL dnfO{ ?jfO{ lsg xf]nf u'krfk 5f}

d]/f] d'6' lzzf h:t} rsf{P/ uP klg

ltd|f] xf“;f] b]Vg kfp“, cfk"m ?Gr] eP klg

cj d}n] lhGbuLdf dfof k|]d ug]{ 5}g

:qL hflt b]Vb} 8/ nfU5 e/ kg]{ 5}g

xf“;f] hlt ltdL /fv, ?g] efu dnfO{ kf/

ju/]sf] v;L eP“ ;S5\of} eg] छिट्टै} df/

गजल ..
@)^^ ;fn sflt{s ( , elh{lgof, cd]l/sf

1 comment:

 1. Comment From Neel Bahadur Khadka

  जसले जे-जे गर्नु गरे मूर्ख छैनन् अब जनता ।
  गाउँगाउँका जनता मिली स्वयं कम्मर कस्दैछन रे ।

  के पो गर्ने, कसो गर्ने सर-सल्लाह गर्दैछन् रे ।
  सही गलत छुट्याएर आफैं अघि बढ्दैछन् रे ।

  दल, नेता, चिल्ला भाषण सबै कुरा बुझिसके ।
  सबै उस्तै रैछन् भनी स्वयं अघि बढ्दैछन् रे ।

  विदेशमा बसे पनि मातृभूमि भुल्नुभएन ।
  अझै थप्नुस् उर्जा बरु खबरदारी गर्दैछन् रे ।

  झक्झक्याउने काम आखिर मैले पनि गरिरा'छु ।
  उस्तै परे नून-चूक छर्ने तयारी नि गर्दैछन् रे ।

  ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक