20100413

 -रामप्रसाद खनाल तथा नेपालमदर डट कम परिवार


नब बर्ष २०६७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
 नब बर्ष २०६७ को पावन अबसरमा देश बिदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मँच र हामी सबै कलाकारहरुको तर्फबाट ।
नीर शाह - बरिस्ठ सल्लाहकार
सल्लाहकारहरु - राजाराम पौडेल, कृष्ण मल्ल, मदन दीप बीम
 रामप्रसाद खनाल - अक्ष्यध्य
हरीबहादुर थापा -  ऊपाध्यक्ष्य
जल शाह - ऊपाध्यक्ष्य
रमेश उप्रेती- महा -सचिब
अनुपमा प्रसाइ कोइराला - सचिब
कृष्णमुरारी ढुङ्गेल- कोसाध्यक्ष्य
 
केन्द्रिय कार्यसमितीका सम्मानित सदस्यहरु
शर्मिला मल्ल
करिस्मा मानन्धर
 पूजा चन्द
सुरेश मरहठ्हा
ममता दीप बीम
रतन सुबेदी
सारँगा श्रेष्ठ
सुनिल उप्रेती
सन्जीव प्रधान
सरिस्मा आमात्य
सुधाम्शु जोशी
हरी सिवाकोटी
नारायण त्रिपाठी
राज कपुर
अनिल पाण्डे
रचना सिंह
पवन ओली
कमला खरेल 
एबम
अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मंच
केन्द्रिय समिती अमेरिका तथा समस्त कलाकार परिवार  
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच,अमेरिकाको जरुरी सूचना !!!
गीत, संगीत, चलचित्र, नाटक, वा कुनै पनि क्षेत्रमा कला भएका कलाकार र तिनिहरु लाई माया गर्ने प्रबुद्ध बर्गको एकता एबम हक र अधिकारकालागि स्वतन्त्ररुपमा आवाज उठाउने, आपशी संपर्क, आपत बिपतमा सहयोग, नेपाली कम्युनिटीका लागि मनोरन्जन प्रदान, बिदेशमा नेपाली कला को पहिचान गराउने लगायतका कला सँग सम्बन्धित रहने गरी अमेरिकामा स्थापित यस् अन्तरराष्ट्रिय कलाकार मँच लाई बिस्तार गरिदै छ । इच्छुक नेपाली कुनैपनी बिधाका कलाकारहरु लाई ईमेल वा फोन बाट संपर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ । अमेरिकामा प्रधान कार्यालय रहने यस् मन्चको समितीमा जुन सुकै देशमा रहेका नेपाली वा अरुदेशका कलाकार ले सहभागि हुन सक्नेछन । सँख्या हेरी हरेक देशमा यस् मन्चका शाखाहरु पनि बिस्तार गरिदैछ र संख्या हेरी अमेरिका वा अन्य देश का बिभिन्न शहर हरुमा पनि थप् यस् मन्च का शाखा उप शाखा खोल्ने हाम्रो अभियान अहिले तिब्र पारेका छौं । कलाकार मित्रहरु ईमेल मार्फत तपाईंको विवरण ईमेल र फोन नम्बर हामीलाई पठाउनुश तुरुन्त हामी तपाईंलाई संपर्क गर्नेछौ । नेपाल मा हुने कलाकार साथीहरुले निर शाह, कृष्ण मल्ल, हरी बहादुर थापा, राजाराम पौडेल मध्ये एक लाई भेट्न वा हामीलाई ईमेल वा फोन बाट संपर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ।
-अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच,अमेरिका
Email : internationalartistsforum@gmail.com, or rampdkhanal@gmail.com, Tel. 703-419-0924
http://www.iafusa.blogspot.com
 

df:sf]df gofF jif{ @)^& sf] z'ef/De ;df/f]x
                                           s[i0fk|sfz >]i7 
     df:sf], !$ clk|n @)!) -a'wjf/_ . ¿; ;LcfO{P; g]kfn pBf]ujfl0fHo ;+3sf] tTjfjwfgdf g]kfnL /fhb"tfjf;sf] ;f}hGotf Pj+ ¿;df sfo{/t g]kfnLx¿sf ljleGg ;+3;+:yfx¿sf] ;xuflutfdf laqmd ;Dat\ @)^& sf] z'efudgsf] pknIodf eJo ;df/f]x ;';DkGg ePsf] 5 . g]kfnL /fhb"tfjf;sf] k|fË0fdf …k/Dk/fut g]kfnL snfÚ -kf}eflrq tyf 9nf]6sf d"lt{x¿_ k|blz{t eO/x]sf] ;Gbe{df g]kfnaf6 cfO/xg'ePsf cltly snfsf/qo -nf]s lrqsf/, /]0f'sf u'?ª tyf k|bLk zfSo_ sf] ;d]t ;d'kl:yltn] ubf{ ;df/f]xsf] eJotf lgs} a9\g uPsf] lyof] . ;df/f]xsf nflu pkl:yt g]kfnLx¿n] klg /l;ofnL cfuGt'sx¿sf] ;fydf ;efsIfdf k|blz{t kf}eflrq / 9nf]6 tyf laNnf]/sf d"lt{x¿sf] cjnf]sg ug]{ ;'cj;/ kfPsf lyP .
     ¿; ;LcfO{P; g]kfn pBf]ujfl0fHo ;+3sf dxf;lrj /jLGb| e§/fO{n] cfof]hssf tk{maf6 dxfdlxd g]kfnL /fhb"t >L ;"o{ls/0f u'¿ªHo"sf ;fy} /fhb"tfjf; kl/jf/, g]kfnaf6 cfO/xg'ePsf cltlyx¿, u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3, g]kfnL gf/L lgs'~h, g]kfnL v]ns"b tyf ;f+:s[lts ;+3, cGt/f{li6«o g]kfnL ;f;xTo ;dfh ¿; zfvf, g]kfnL 5fq;+3 cflb ljleGg ;+3;+:yfsf kbflwsf/Lx¿nufot gjjif{ ;df/f]xdf pkl:yt ;a} g]kfnLx¿ tyf /l;ofnL ldqx¿sf] xflb{s :jfut ub}{ j;Gtfudgsf] ;fy} g]kfndf dfq geO{ blIf0f Plzof tyf blIf0f–k"j{ Plzofsf b]xz¿df ;d]t dgfOg] gofF jif{sf] pknIodf ;a}df xflb{s z'esfdgf JoSt ug'{eof] .
     ¿; ;LcfO{P; g]kfn pBf]ujfl0fHo ;+3sf pkfWoIf 8f= eLid cfrfo{n] g]kfnsf] /fhg}lts cj:yfdf pTkGg eO/x]sf] jt{dfg hl6n cj:yfsf] ;+If]kdf rrf{ ub}{ gofF jif{df ;a} ;d:ofx¿ ;dwfg xf]cf];\ / b]zdf zflGt sfod xf];\ eGg] sfdgf ;lxt ;a}+df gofF jif{sf] z'esfdgf JoSt ug'{eof] .
     u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3 cGt/f{li6«o ;dGjo kl/ifb\sf pkfWoIf hLjf nfld5fg], s]Gb|Lo ;b:o 8f= ab|L s]=;L=, /fli6«o ;dGjo kl/ifb\ ¿;sf cWoIf dl0f/fh kf]v/]nn] klg ;df/f]xdf pkl:yt g]kfnL tyf /l;ofnL ldqx¿k|lt gofF jif{sf] pknIodf Gofgf zAbx¿åf/f xflb{s z'e]R5f JoSt ug'{ePsf] lyof] .
     g]kfnL snfsf/ 6f]nLsf] tk{maf6 gofF jif{sf] z'esfdgf JoSt ub}{ nf]s lrqsf/Ho"n] k/Dk/fut g]kfnL snf k|bz{gLsf] cfof]hgfsf nflu x/cfjZos ;xof]usf nflu g]kfnL /fhb"t >L ;"o{ls/0f u'?ªHo" tyf ¿;df /x]sf g]kfnLx¿k|lt s[t1tf 1fkg ug'{sf ;fy} g]kfnL /fhb"tfjf;sf nflu kf}eflrq pkxf/ k|bfg ug'{ePsf] lyof] .
     o;kN6 gofF jif{sf] ;Gbe{df df:sf]df ;DkGg ePsf] ;df/f]xsf dxTjk"0f{ If0fx¿dWo] sfn'uf lhNnfdf lgdf{0fwLg PTgf]–ld/ -…g[j+z–ljZjÚ_ cGtu{t …g]kfnL 3/Ú -…g]kfnd08nÚ_Ú sf] lgdf{0f;DaGwL  ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ ul/g'  ljz]if pNn]Vo  /x]sf] 5 . laqmd ;Dat\sf] gjjif{sf] z'ed'x"t{df /l;ofnL kIosf] tk{maf6 …PTgf]–ld/Ú kl/of]hgfsf k|ltlglw tyf g]kfnLx¿sf] tk{maf6 …;f+lu|nfÚ sDkgL tyf u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3sf k|ltlglwx¿aLr /fhb"t >L ;"o{ls/0f u'?ªHo"sf] /f]xa/df pSt ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ ;';DkGg ePsf] 5 . …PTgf]ld/Ú kl/of]hgfsf k|d'v ?:nfg afO/fdf]en] dxfdlxd g]kfnL /fhb"tHo"sf] ;lqmo ;xof]uaf6 ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ ePsf]df xif{ k|s6 ub}{ ;fg} ¿kdf eP klg ¿;df lgs6 eljiodf g} ¿;df g]kfnsf] klxnf]] ;f+:s[lts s]Gb|sf] ¿kdf  g]kfnL 3/ lgdf{0f x'g] ljZjf; hgfpg'eof] .
     dxfdlxd g]kfnL /fhb"t >L ;"o{ls/0f u'?ªn] laqmd ;Dat\ @)^& sf] z'efudgsf] pknIodf ;df/f]xdf pkl:yt ;a}nfO{ z'esfdgf JoSt ug'{x'Fb} gofF jif{ ;Dk"0f{ g]kfnLx¿sf nflu ;'vdo jif{ /xf];\ eGg] sfdgf;lxt ev{/} x:tfIf/ ePsf] ;Demf}tfkqsf] dxTjaf/] hf]b lbg'sf ;fy} u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3 ¿;sf cWoIf dl0f/fh kf]v/]nsf] hGdlbj;sf] pknIodf pxfFnfO{ awfO{ 1fkg u/L vfbf cf]9fO{ ;Ddfg ug'{ePsf] lyof] .
     ;df/f]xsf] ;Gbe{df cfof]lht lrofkfgsf] cj;/df …@)^&Ú c+lst 7"nf] s]s sf6]/ gofF jif{sf] z'ef/Desf] :jfut ul/g'sf ;fy} ;a} pkl:yt g]kfnL tyf /l;ofnL ldqx¿ ZoflDkogsf] Kofnf lnP/ gofF jif{sf] k|f/Desf] pknIodf z'esfdgfsf] cfbfgk|bfg ul//x]sf lyP .
     kmf]6f] ;f}hGo M an/fd cfrfo{
     !% clk|n @)!),
     df:sf], ¿; dxf;+3 .  
DSC07792_thumb.jpg


DSC07797_thumb.jpg


DSC07800_thumb.jpg


DSC07803_thumb.jpg


DSC07804_thumb.jpg


DSC07809_thumb.jpg


DSC07830_thumb.jpg
No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक