20101111

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त, शिक्षाबिद, पर्यटनबिद श्रीराम लामिछाने अन्तरास्ट्रिय ख्याती प्राप्त पदक बाट बिभुसित !

नेपालमा स्काउटको क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान पुर्याउदै राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा नेपाल स्काउटको ऊच्च छबी बनाइ नयाँ इतिहाँस रच्दै गरेका नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त, शिक्षाबिद, पर्यटनबिद श्रीराम लामिछाने अन्तरास्ट्रिय ख्याती प्राप्त पदक Knight, First Class of the Order of the Lion of Finland बाट बिभुसित हुनुभएकोछ । यस अघिका करीब अधा दर्जन राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार र पदक पछी अहिले फिनल्यान्डको सरकारद्वारा दिन लागिएको यो Knight, First Class of the Order of the Lion of Finland,  फिनल्यान्डको मात्र नभै अन्तराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त पदक तथा पुरस्कार....
  हो । यसले नेपाल स्काउट र नेपालकै छबी उज्ज्वल बनाएको छ । हार्दिक बधाई तथा शुभकामना श्रीराम लामिछानेलाई अन्तराष्ट्रिय कलाकार मन्च र नेपाल मदर डट कमको तर्फबाट पनि ।
श्री लामिछाने हाल अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ, छोरी र नातिका साथ  फोटोमा ! 


Congratulations !
 
on being conferred the
Knight, First Class of the Order of the Lion of Finland by
Her Excellency President of the Republic of Finland,
Ms. Tarja HALONEN,
This decoration has been bestowed in order to honor your
contribution to strengthening of the ties between
Finland and Nepal at the level of civil society.
The Order of the Lion of Finland is awarded for civilian
and military merit.
Once again, I would like to take this opportunity
to congratulate Mr. Shree Ram Lamichhane.
This is indeed a great honor for Nepal
and for the Nepalese.
 
- Ram Prasad Khanal / Rishi Khanal / Tirtha Paudel and all Family
- Raj/ Kenny Kafle Family


- Dr. Jenny / Mrs. Anju Lamichhane and Family xflb{s ;da]bgf


            xfd|f cgGo ldq, ;x[boL efO{ Pj+ cd]l/sfdf lgld{t klxnf] g]kfnL rnlrq Oi6ldq sf ;xlgdf{tf tyf snfsf/ /fd gu/sf]6Lsf] $% jif{sf] pd]/df crfgs x[bo3ftaf6 ut cS6f]a/ #) tfl/v cfO{taf/sf lbg c;dflos lgwg ePsf]df xfdL :tAw ePsf5f}+ . pxfFsf] cfTdfsf] rL/ zflGtsf] sfdgf ub}{ o; b'vb 3l8df zf]s;GtKt kl/jf/df w}o{ wf/0f ug]{ zlQm ldnf];\ egL xfdL eujfg;+u k|y{gf ub{5f}+ .


a;Gt >]i7 tyf kl/jf/, elh{gLof               cho /fodfemL tyf kl/jf/, elh{gLof
/fd/fhf If]qL tyf kl/jf/, Go"of]s{               x]dGt >]i7 tyf kl/jf/, elh{gLof
bLks >]i7 tyf kl/jf/, Go"of]s{                  ;/f]h vgfn tyf kl/jf/, d]l/Nof08
lzlz/ >]i7 tyf kl/jf/, Go"of]s{                 hLt u'?+u tyf kl/jf/, Go"of]s{
nIdL >]i7, elh{gLof                            uf}/L dNn, Go"of]s{
           

  s[i0f d'/f/L 9'+u]n, sf]nf]/f8f]                      s'~hgL >]i7 tyf kl/jf/, af]i6g                         
;'hgL >]i7 tyf kl/jf/, d]l/Nof08              /hgL >]i7 tyf kl/jf/, d]l/Nof08
Gx'R5] 8+uf]n, Go"of]s{                             /fhsk'/, Go"of]s{ / xl/ >]i7, Go"of]s{
Pngf >]i7 tyf kl/ljf/, af]i6g                 afnl;+x tyf kl/jf/, elh{gLof
gLnd >]i7 tyf kl/ljf/, sf]nf]/f8f]               w'|a jGt tyf kl/jf/, aflN6df]/
रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष्य एबम अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच परिवार
प्रधान सम्पादक - नेपाल मदर डट कम समस्त परिवार
No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक