20100627

अमेरिकामा नेपालको बिषयमा अन्तर्क्रिया


अमेरिका नेपाल सोसाइटी र धरान अमेरिका समाज को संयुक्त आयोजना, टिका पुन को सन्चालन, पहिलो सत्रको खेम भट्टचनको र दोस्रो सत्रको बिजय थापाको सभापतित्वमा अमेरिकाको भर्जिनियामा "Nepal: Post conflict Development opportunities and Federal Republic constitution" मा बिषयक कार्यक्रम...............
सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा अमेरिकाकालागि नेपाली राजदुत् डा शंकर शर्मा र डा सुकदेव शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यशालामा डा चित्र कृष्ण तिवारी, डा सुदिप श्रेष्ठले पनि नेपालको प्रस्तुत बिषयका बारेमा बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा खेम भट्टचन् ले स्वागत भाषान र प्रकाश नेपालले धन्यवाद ब्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको बिषयबस्तु अत्यन्त राम्रो तर धेरै कार्यक्रम जुधेका कारण उपस्थिती कम् रहेपनी धरान अमेरिका समाजका पढाधिकारीहरुको सक्रियता र ब्यबस्थापन् प्रसँसनिय थियो।- This Paper presented by Dr. Shankar Sharma, Nepali Ambassador to USA

cfly{s j[l4df g]kfnsf] cg'ej / l;Sg' kg]{ kf7

g]kfnsf] b'|tt/ cfly{s ljsf; Pjd\ ;d[lb|sf] nflu s:tf lgtL Pjd\ sfo{qmdx?sf] cfjZostf 5g egL to ug'{ cuf8L ljutdf g]kfnn] ckgfPsf lgtL Pjd\ To;af6 k|fKt pknlAwnfO{ dgg\ ug'{ pkof]uL x'G5 .
cl;sf] bzssf] cfly{s j[l4M
!(*) sf] bzsdf g]kfnsf] cf}zt cfly{s j[l4 b/ $=*
% lyof] . cfly{s j[l4 s[lif If]qdf ePsf] /fd|f] k|utL / pRr ;/sf/L nufgLaf6 k|fKt ePsf] b]lvG5 . of] cfly{s j[l4b/ cl3Nnf] bzssf] t'ngfdf pT;fxhgs /x] klg o;df lbuf]kg lyPg, cy{tGq ;fw'/f] cj:yfdf g} hsl8Psf] lyof] / cfly{s ;'wf/sf] of]ubfg gu0o lyof] .
o;cjlwdf cgs'n df};d / v]tL of]Uo hldgsf] If]qkmndf #&
% n] cfPsf] j[l4n] s[lifsf] pTkfbg jflif{s $=^% a9\g uof] . h+unsf] km8fgL u/L hldgsf] lj:tf/ eP klg jif}{ e/L l;+rfO{ x'g] v]tL of]Uo hldg @)% eGbf sd ePsf]n] s[lifsf] pTkfbsTjdf s'g} pknlAw ePg . pRr d"No k|fKt x'g] s[lif pkhx? -h:t} t/sf/L, rLof, slkm, d/d;nf, kmnkm"n_ sf] pTkfbgdf af6f]3f6f] / ahf/sf] cefjn] ubf{ ls;fgx?sf] cfs{if0f o:tf pkhx? Kf|lt vf;} a9\g ;s]g .
u}/ s[lif If]qdf o; cjlwdf b]lvPsf] %
% sf] j[l4 b/df s[lif If]qsf] pTkfbgn] cGo If]qdf kf/]sf] ;sf/fTds k|efj / ;/sf/L nufgLsf] of]ubfg d'Vo /x]sf] b]lvG5 . s[lif If]qdf j9]\sf] pTkfbg / To;n] j[l4 u/]sf] cfDbfgLn] cGo a:t' tyf ;]jfsf] dfudf j[l4 e} u}/ s[lif If]qsf] lqmofsnfkdf j[l4 u¥of] .
To;} u/L o; ;dodf jflif{s !(
% eGbf jl9n] j[l4 ePsf] ;/sf/L nufgLaf6 l;lh{t cflYf{s ultljlwx?n] cfly{s j[l4df of]ubfg k'¥ofof] . t/ ;/sf/L nufgL cfGt/Ls C0f a9fP/ u/LPsf] sf/0fn] b]zsf] jh]6 3f6f lgs} pRr x'g k'Uof] . lghL nufgLsf] j[l4 b/ eg] ;/sf/L nufgLsf] j[l4 b/sf] b'O{–ltxfO{ dfq lyof] . ljb]zL nufgL gu0o lyof] / cfGt/Ls jrt sd ePsf]n] b]zdf k"lhsf] klg cefj x'g k'u]sf] lyof] .
To; ;dodf g]kfnL cyf{tGq lgoGq0f d'lv ePsf] sf/0fn] ;/sf/L If]qsf] x:tIf]k / ;+/If0faf6 cfoft k|lt:yfkg tyf pBf]ux? k|f]T;flxt u/LPsf] lyof] . s/ / e+;f/sf b/ pRr lyP . o;sf] kmn:j?k cf}Bf]lus pTkfbg / Jofkf/ If]qsf] j[l4 gu0o x'g k'Uof] .
s"n ufx{:y pTkfbgdf cf}Bf]lus pTkfbsf] lx:;f %–^
% sf] xf/fxf/Laf6 dfly p7\g ;s]g . s"n ufx{:y pTkfbgsf] t'ngfdf lgof{t klg 36\g uof] . cflYf{s ;'wf/ / s'zntfsf] cy{tGqdf of]ubfg eg] z"Go eof] .
gAj]sf] bzsdf cy{tGq
M !(() sf] bzsdf jflif{s cfly{s j[l4 b/ $=(
% xfl;n eof] . of] j[l4 cl3Nnf] bzssf] xf/xf/L d} lyof] t/ ljsf;sf] jgfj6 / cfly{s ;+/rgfdf eg] pNn]vgLo kl/jt{g cfof] . s[lif ljsf;sf] ult dGb x'g k'Uof] t/ u}/ s[lif If]qsf] of]ubfgdf a9f]Gt/L eof] .
o; bzssf] cfly{s j[l4 lgHfL If]qn] nufgLdf u/]sf] j[l4, lgof{td'vL cfly{s lqmofsnfk / ahf/d'lv cy{tGqsf] k|efjsf/L z'?jft k|d'v x'g\ .
s[lif If]qsf] j[l4 Go"g -@=^
%_ x'g'sf] sf/0f k|lts"n df};d, v]tL of]Uo hldgsf] If]qkmn a8fpg] l;ldt cj;/ / s[lifdf u/LPsf] Go"g nufgL xf] . s[lifdf jf:tljs nufgL 36\g uof] .
cfly{s ;'wf/ / pbf/ cy{tGqsf] lgtL cjnDag ul/Psf] sf/0fn] lghL If]qsf] nufgL j[l4 e} o; cjlwdf u/} s[lif If]qsf] jflif{s j[l4 b/ ^=%
% k'Uof] . o; ;dodf vf; u/L Jofkf/, pBf]u / ljlQo If]qsf] pbf/Ls/0f, s/ e;f/sf b/df sld tyf jh]6 3f6fdf sld h:tf ;'wf/x? ul/P .
cy{tGqn] oL ;'wf/x? k|lt tTsfn ;sf/fTds k|ltlqmof hgfof] . ;'wf/sf] sf/0f lghL If]qsf] nufgL / cfly{s If]qsf] s'zntfdf j[l4 x'g k'Uof] . ul/aL klg pNn]v ?kdf sd x'g uof] .
o; bzsdf lghL If]qsf] k"+lh lgdf0f{ ljut bzssf] j[l4 b/ eGbf %)
% al9 x'g uof] . ;/sf/L nufgLsf] w]/} c+z /fh:jsf] j[l4af6 k"lt{ e} jh]6 3f6f klg sd eof] . o; ;dodf cfly{s nufgLsf] jftfj/0fdf ;'wf/ ePsf] sf/0fn] lghL If]qsf] cy{tGq k|lt ljZjf; j9\g u} k|ToIf ljb]zL nufgLdf klg j[l4 eof] .
lghL If]qsf] a9bf] ;xeflutf / ahf/d'lv cfly{s lgtLn] cy{tGqnfO{ gofF df]8df k|j]z u/fof] . cl;sf] bzsdf ;/sf/L nufgLsf] of]ubfg cfly{s a[l4df al9 ePsf]df of] bzsdf lghL If]qsf] nufgLsf] of]ubfg pRr x'g uof] . vf;u/L cfGt/lLs ahf/df dfq e/ kg]{ cy{Joj:yf jfx\o ahf/df pNn]v of]ubfg ug{ ;kmn eof] . cy{ Joj:yfsf] s'zntf / k|efjsf/Ltfdf klg a[lå x'g uof] .
cy{tGq gofF df]8df k|j]z u/] klg cfly{s c;dfgtf eg] lgs} a9g uof] . lghL If]qsf] ;xeflutfdf pNn]vo j[lå eP klg ;/sf/sf] lgodg sfo{ sdhf]/ g} /xof] . u}/ s[lif If]qdf pRr j[lå / s[lif If]qsf] sdhf]/ cj:yfn] ubf{ If]qLo ljsf;df c;Gt'ng klg b]vf k¥of] .
åGbdf cy{tGq
M ;g\ @))) kl5 rs{b} uPsf] åGbsf] sf/0fn] pBf]u Jofkf/, ko{6g nufot w]/} h;f] cfly{s ls|ofsnfkx? ;':t x'g k'Uof] . s[lif If]qsf] j[lå b/ gAa]sf] bzssf] eGbf s]xL j[lå ePklg u}/ s[lif If]qsf] Go"g j[lån] cfly{s l;lyntf k}bf u¥of] . åGbsf cltl/Qm cfly{s j[lådf lu/fj6 Nofpg] sf/sx?df cfly{s ;'wf/df cfPsf] ?sfj6 /fhg}lts clglZrttf, t/fO{sf] tgfj, dhb"/ cfGbf]ng, jGb–x8tfn h:tf sf/0fx? lyP .
lgof{tdf sld cfpg'df /fhg}lts cl:y/tf, dlN6 kmfOj/ ;Demf}tfsf] cGTo, >ldsx?jf6 pTkGg ;d:of h:tf sf/0fx? k|d'v 5g\ . cf}Bf]lus pTkfbg Pjd\ ;]jf If]qsf] nflu cfjZos ljB't cfk"ltdf klg o; ;dodf pNn]vgLo sld x'g k'Uof] .
;dli6ut cfly{s ;'rs+fssx? lgoGq0fdf d} /x] klg ;/sf/L nufgL jf:tljs ?kn] j9\g ;s]g . lghL If]qsf] nufgL j[l4x'g ;Sg] jftfj/0fdf ;sf/fTds kl/jt{g ePsf] b]lvPg .
l;Sg' kg]{ kf7
M ut # bzssf] ljsf;sf] cg'ejn] lgtL lgdf0f{sf] If]qdf w]/} kf7 l;sfPsf] 5 . tL dWo] s]xLnfO{ tn pNn]v ul/Psf] 5 .
 • cy{tGqnfO{ ;d[l4sf] af6f]df n}hfg k|;:t nufgL ug'{ kg]{ cfjZostf /xG5 . nufgL j[l4 g} cfly{s j[l4sf] k|d'v sf/stTj xf] . cfly{s jif{ @))$÷)% df ul/Psf] nufgLnfO{ bf]JAf/ ug{ ;s]df cflYf{s j[l4 klg bf]Ja/ cyf{t jflif{s !)
% sf] xf/fxf/Ldf k'¥ofpg ;lsG5 . t/ of] ;lhnf] 5}g .
 • pBf]u / Jofkf/sf] of]ubfg s"n ufx]:y pTkfbgsf] t'ngfdf sd b]lvPtf klg oL If]qx?sf] ljsf; / lj:tf/n] cfly{s j[l4 tLj| ug{ d2t ug{ ug{ ;S5 . GfJa]sf] bzsdf cfly{s j[l4df lgof{tsf] of]ubfg @%

 • % eGbf al9 x'g k'Uof] . o:tf] of]ubfg cl3Nnf] bzsdf z"Go g} lyof] . lgof{t a9\g' eg]sf] cf}Bf]lus pTkfbgdf j[l4 tyf lgdf{0f, oftfoft, ljB't nufotsf ;]jf If]qx?sf] klg j[l4 xf] . lgof{tdf hf]8 glbO{ pRr cfly{s j[l4 b/ xfl;n ug{ ;lsb}g . g]kfndf 5flgPsf cf}Bf]lus pTkfbg, hnljB't / ko{6g -;]jf lgof{t_ sf] lgof{tsf] ;Defjgf k|;:t /x]sf] 5 .
  • jl9 cfGt/Ls C0f lnO{ jh]6 3f6fdf j[l4 u/L ;/sf/L nufgL j[l4 u/] klg To;n] lghL If]qsf] nufgL a9fpg ;Sg] s'/fsf] ;'lgZrttf x'g g;Sg] / vf; u/L u}/ s[lif If]qsf] cfly{s lqmofsnfk j[l4 u/fpg] ;Defjgf sd b]lvG5 . To;}n] ;/sf/L j[l4df eGbf lghL If]qsf] nufgL j[l4df al9 hf]8 lbg' al9 pko'Qm b]lvG5 .
 • ;/sf/L nufgL dfqsf] al9 j[låaf6 cy{tGqsf] s'zntf

 • (efficiency) a9g ;Sb}g. cfly{s ;'wf/, ;xdtLsf] /fhlgtL / To;n] hGdfpg] :yfloTj / cy{tGqsf] /fd|f] Joj:yfkgn] dfq lghL If]qsf] nufgL a9fpg ;lsG5 . o;n] cy{ Joj:yfsf] s'zntfdf j[lå ub{5 / sd nufgLjf6 klg al9 cfly{s j[lå xfl;n ug{ ;lsG5 .
 • l;+rfO{sf] sld / s[lif If]qdf jf:tljs nufgL 36]sf] sf/0fn] ubf{ s[lifdf vf;} k|utL x'g ;s]sf] 5}g . xfn #)

 • % dfq v]tL of]Uo hldgdf l;+rfO{ ;'ljwf a9fpg ;s] s[lif ljsf;df 7"nf] pknlAw xfl;n ug{ ;lsG5 . pRr d"No k|fKt x'g] s[lif pkhx?sf] ljsf;sf] ;DefjgfnfO{ klg k|fyldstf lbg' h?/L 5 .
 • ut !%÷!^ jif{df ePsf] u}/ s[lif If]qsf] j[l4n] sf7df08f}+, lj/u~h, x]6f}8f, e}/xjf–a'6jn, kf]v/f / o; j/Lkl/sf If]qsf] cfly{s ljsf;nfO{ tLj| kfg{ d2t u¥of] . ;'b'/ klZrf~rn / dWo klZrddf~rn If]qx?df eg] af6f], :s"n , ;/sf/L sfof{nox?sf] lj:tf/n] cfly{s lqmofsnfdf a9f]Gt/L Nofof] . t/ oL If]qx?df lghL If]qsf] nufgL eg] vf;} a9\g ;s]g\ . t/ k"lj{ t/fO{df ;/sf/L nufgLsf] j[l4 klg sd /x\of] / lghL If]qn] klg nufgL j9fpg] ;s]g . oL sf/0fx?n] ubf{ ljleGg If]qx?sf] cfly{s j[l4df c;dfgtf b]lvof] . wgL / u/La ljrsf] vf8n j9g uof] . ljleGg If]qx?sf] k|lt;kwf{Tds Ifdtf / ;DefJotfsf] cfwf/df lghL If]qsf] nufgL cfsif{s ug]{ jftfj/0f tof/ ug{ ;s] s]xL ;Dd cfly{s c;dfgtf sd ug{ d2t k'Ug] lyof] .

 • 1 comment:

  1. ramjee [rohit] sharma south koreaAugust 26, 2010 at 5:25 AM

   thank s sabai daju bai , didi, bahini haru lai aani namita ra susma lai thank s

   ReplyDelete

  बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक